تبلیغات
ریاضی و هوش - سوالات مفهومی و تیزهوشانی ریاضی برای کلاس پنجمی ها

ج) درک ومحاسبه مفاهیم ریاضی

1- جای علامت سئوال چه عددی قرارمی گیری؟ ؟،34،21،13،8،5

1)1 2)2 3)3 4)4

2- جای غلامت سئوال چه عددی قرار می گیرد؟ ؟،1،3،7،15

1)17 2) 22 3 ) 31 4) 33

3- تعدادمحورهای تقارن کدامیک ازاشکال زیرکمتراست؟

1)مربع 2)مستطیل

3)ذوزنقه متساوی الساقین 4)متوازی الاضلاع

4- زاویه (ب ج د) نیم صفحه است اگر «ج م » و «ج ن » به ترتیب نیمساز زوایای (ب ج س ) باشند زاویه

(م ج ن) چنددرجه است؟

1)60 2)45

3)90 4)135 ب _____________________ د

ج

5- ساعتی درهرشبانه روز نیم ساعت عقب می افتداگراین ساعت را9صبح تنظیم کنیم 12 ساعت بعدچه عددی

رانشان می دهد؟

1)7:15 2) 8:15 3)8:00 4) 8:45

6- کدام جمله نادرست است؟

1)درهرمربع قطرها یکدیگررانصف می کنند

2)درهرمستطیل قطرها باهم برابرهستند

3)درهرمستطیل قطرهایکدیگررانصف می کنند

4)درهرمتوازی الاضلاع قطرهاباهم برابرهستند

7- کدامیک اززمینهای زیر بزرگتراست؟

1) زمینی به مساحت دوهکتار

2) زمینی مربع شکل به ضلع400متر

3) زمینی مربع شکل به ضلع یک کیلومتر

4) زمینی متوازی الاضلاع شکل به قاعده 200وارتفاع 100متر

8- بعدمکعبی راربع می کنیم حجم آن ............... کم می شود.

1)1 2) 7 3) 63 4) 1

2 8 64 64

9- گر درشکل مساحت ثلث (ب ج د) 6سانتی مترمربع باشد مساحت کل مستطیل است ؟ ( نقطه «د» طول است)

1)6 2)12

3)18 4)24

10- درتقسیم یک عددبر3باقی مانده تقسیم کدامیک ازمقدارهای زیر نمی تواند باشد.

1)صفر 2) دو 3) سه 4) یک

11- کدامیک ازکسرهای زیربزرگتراست ؟

1)1 2)4 3)3 4)1

12-دوعددزوج متوالی (پشت سرهم ) رادریکدیگر ضرب می کنیم رقم یکان عدد بدست آمده کدامیک ازرقم های نمی تواندباشد؟

1)صفر 2)دو 3)چهار 4)هشت

13- طول وعرض یک اتاق به ترتیب 8و5مترمی باشددرکف اتاق ودورتادورآن یک موکت به عرض 2/1مترفرش شده است چندمترمربع موکت به کاررفته است ؟

1)2/31 2)26 3)2/21 4)44/25

14- چندنوع چهارضلعی می توان رسم کردکه قطرهای آنها باهم برابر وبرهم عمودباشند؟

1)یک 2)دو 3)سه 4) بیشمار

15- درکدام حالت وعقربه ساعت شمار ودقیقه شمارنزدیکتربه هم هستند؟

1)3و14دقیقه 2)4و19دقیقه

3) 5و26دقیقه 4) 6و33دقیقه

16- دوخط موازی رسم دوخط موازی دیگرراطوری رسم می کنیم که خطهای موازی اولی راقطع کند شکل بدست آمده...................است.

1)ذوزنقه 2)مربع

3)لوزی 4)متوازی الاضلاع

17- اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم ازاویه دوبرابر می کنیم مساحت آن چندبرابر می شود؟

1)8 2)4 3)2 4)16

18- درمورد جمع کردنعددهای زوج قائده زیروجوددارد:

2 ×1=2

3×2=4+2

4×3= 6+6+2

5× 4=8+6+ 4+2

حالا باپیداکردن قاعده معین کنیداگرتمام اعدادزوج رااز2تا100باهم جمع کنیم کدام جواب زیرصحیح است ؟

1)1300 2)2550 3)5250 4)10100

19- اگرمحیط دومستطیل بایکدیگرمساوی باشندباید:

1)دومستطیل مساوی باشند

2)دومستطیل هم مساحت باشند

3) قطرهای دومستطیل باهم برابرباشند

4) مجموع طول وعرض یکی مساوی بامجموع عرض وطول دیگری باشد

20- چنانچه عدد64به سه قسمت متناسب باعددهای 2و4و6تقسیم شود کوچکترین قسمت برابراست با:

1) 5 2)11 3) 10 4)5

21- وزن یک ظرف پرازآب250گرم است اگر آب آن را خالی کنیم وزن ظرف وآب درون آن 210 گرم می

شودوزن ظرف خالی چقدراست ؟

1)400گرم 2) 150گرم 3) 50گرم 4)100گرم

22- چهل درصد ازبیست درصد پولی 160ریال است نصف آن پول برابراست با:

1)2000ریال 2)500ریال 3) 1000ریال 4)1200ریال

23- اگرربع یک پنجم ثلث عددی دو باشد50% آن عددچنداست ؟

1)120 2)60 3) 40 4) 100

24- ظرف آبی به شکل مکعب مستطیل رادرنظر می گیریم که مساحت قاعده آن 100سانتی مترمربع است جسمی

به حجم 80سانتی متر مکعب داخل آن می اندازیم سطح آب چند سانتی متر بالا می آید.

1)8 2) 4 3)8/0 4)4/0

25- درشکل روبروضلع (ب،ج) به 5قسمت مساوی تقسیم شده است نسبت مساحت مثلث (الف - د -ج) به مثلث

(الف-ب-ج) کدام است ؟

26- تعدادی تیرچراغ برق درمسیریک کوچه نصب شده است اگرتیروسط هشتمین تیرازابتدای کوچه باشدتیرچراغ

ما قبل چندمین است؟

1)چهاردهمین 2)سیزدهمین 3)پانزدهمین 4)نهمین

27- حسن درروزاول یک صفحه درروزدوم2صفحه ودرروزسوم3صفحه درروزچهارم4صفحهراخوانده پس از 20

روزکلا"چند صفحهاز کتاب راخوانده است ؟

1)300صفحه 2)200صفحه 3)210صفحه 4)310صفحه

28- درشکل روبروسعاع دایره 20سانتی متراست اندازه زاویه(ب الف ج) 36درجه اندازه شکل (ب ج) چند سانتی

متراست؟

1)14/3 2)28/6 3)56/12 4)628/0

29- درشکل روبرومساحت قسمت رنگی چندسانتی متر است ؟

1)60 2)150

3)100 4)96

30- میانگین (معدل)اعداد2تا52برابراست با:

1)28 2) 27 3)26 4)25

31- حداقل چندچوب کبریت برداریم تادیگرمثلثی مجودنداشته باشد؟

1)هشت 2)شش

3)چهار 4)هفت

32- درمیان ساعت8صبح تا 8شب چندمرتبه عقربه دقیقه شماروساعت شماربرهم منطبق می شود؟

1)10 2)11 3) 12 4)24

33- درشکل مقابل قسمت رنگی را بریده ایم آن را به 4 قسمت مساویتقسیم میکنیم شکل هرقسمت کدامیک ازموارد زیر است ؟

1) - 2)- 3) 4)-

34- مکعبی داریم که هربعدآن 10 س است تمام سطح آن را رنگ کردیم سپس مکعبی به بعد 1 سانتی مترازگوشه آن جدا کردیم سپس شکل بدست آمده را رنگ کردیم نسبت رنگ مصرف شده در:

1) اولی بیشتراز دومی است 2) دومی بیشتراز اولی است

3) هردومساویند 4) نمی توان تعیین کرد

35- مساحت رنگی چه کسری ازشکل است ؟

1) 2 2) 1 3) 3 4) 3

20 4 8 16

36 – ازیک مربع که هرضلع 1/. متراست یک مربع به شلع 1/. سانتی متربریدیم چند درصد ازکل شکل را بریدیم ؟

1) %1 2) %1/0 3) %01/0 4) %0001/0

37 – دوخط غیر موازی رسم کردیم درچند نقطه فاصله دوخط با هم برابر است ؟

1) یک نقطه 2) دونقطه 3) بیشترازدونقطه 4) هیچ کدام

درک مفاهیم علوم

38- مخلوط آب با کدام ماده زیر محلول به حساب نمی آید ؟

1) الکل معمولی 2) جوش شیرین 3) قند 4) نمک خوراکی

39- با وارد شدن کدامیک ازموارد زیر درآب محلول تشکیل نمی شود ؟

1) الکل معمولی 2) الکل 3) آلومینیم 4) روغن مایع

40 - ازحرارت دادن کدامیک ازموادازمواد زیر درظرف سربسته ماده ساده تری بدست می آید ؟

1) آب 2) الکل 3) مس 4) نشاسته

41 – همگی مواد زیر رابه حالت مایع داریم کدامیک دردمای بالاتری جامدمیشود ؟

1) آب 2) اکسیژن 3) مس 4) عطر

42- همگی مواد زیر را به حالت مایع داریم کدامیک دردمای پایین تری می جوشد ؟

1) آب 2) اکسیژن 3) مس 4) الکل معمولی

43- کدام جمله صحیح می باشد ؟

1) هرچه سیاره ای به خورشید نزدیک ترباشد زمان گردش آن به دورخورشید کمتراست

2) هرچه سیاره ای از خورشید دورترباشد تعداد ماههای بیشتری دارد

3) هرچه سیاره ای ازخورشید دورتر باشد جنس آن سخت تر(جامدتر)می شود

4) هرچه سیاره ای ازخورشید دورتر باشد گرمتراست

44- براساس چه خاصیتی موادی راکه به صورت مخلوط درنفت خام وجود دارند ازیکدیگرجدا می سازند ؟


سوسانو
شنبه 16 آذر 1392 03:31 ب.ظ
خوبه سوالاتش متشكرم
عارفه فرشامدور
شنبه 30 دی 1391 06:36 ب.ظ
خیلی خوب وبی نظیر است
عارفه فر شامدور
شنبه 30 دی 1391 06:34 ب.ظ
خیلی خوب است عالی وبی نظیر
عارفه فرشامدور
شنبه 30 دی 1391 06:29 ب.ظ
خیلی خوب عالی است ولی این چیز هایی که من دارم می نویسم حتما به دست نویسنده می رسد
عارفه فرشامدور
شنبه 30 دی 1391 06:23 ب.ظ
خیلی خوب عالی است
raziyeh
شنبه 2 دی 1391 11:41 ق.ظ
pسلام وبلاگ نویس عزیز خوبی؟
وبلاگت را دیدم مطالب زیبا و جذابی داشتی
حیف نیست آمارت کمه؟با این همه مطالب زیبا که داری؟
بیا وبلاگت را در این سایت ثبت کن تا وبلاگت بازدیدش بره بالا و محبوب تر بشه
من تضمین می کنم که ضرر نمیکنی مطمئن باش
reza
شنبه 2 دی 1391 11:37 ق.ظ
pسلام وبلاگ نویس عزیز خوبی؟
وبلاگت را دیدم مطالب زیبا و جذابی داشتی
حیف نیست آمارت کمه؟با این همه مطالب زیبا که داری؟
بیا وبلاگت را در این سایت ثبت کن تا وبلاگت بازدیدش بره بالا و محبوب تر بشه
من تضمین می کنم که ضرر نمیکنی مطمئن باش
asal
شنبه 2 دی 1391 11:26 ق.ظ
pسلام وبلاگ نویس عزیز خوبی؟
وبلاگت را دیدم مطالب زیبا و جذابی داشتی
حیف نیست آمارت کمه؟با این همه مطالب زیبا که داری؟
بیا وبلاگت را در این سایت ثبت کن تا وبلاگت بازدیدش بره بالا و محبوب تر بشه
من تضمین می کنم که ضرر نمیکنی مطمئن باش
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.